شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

چراغ جادو

2-سيمرغ

+ [تلگرام] .
جزتو
97/7/4

2-سيمرغ

+ [تلگرام] قرآن کتابيست که با نام خدا آغاز مي شود و با نام مردم پايان مي پذيرد. کتابي آسماني است اما برخلاف آنچه مومنين امروزي مي پندارند و بي ايمانان امروز قياس مي کنند بيشتر توجهش به طبيعت است و زندگي و آگاهي و عزت و قدرت و پيشرفت و کمال و جهاد! کتابي است که نام بيش از 70 سوره اش از مسائل انساني گرفته شده است و بيش از 30 سوره اش از پديده هاي مادي و تنها 2 سوره اش از عبادات! آن هم حج و نماز! کتابي است که شماره آيات جهادش با آيات عبادتش قابل قياس نيست. کتابي است که نخستين پيامش خواندن است و افتخار خدايش به تعليم انسان با قلم؛ آن هم در جامعه اي و قبايلي که کتاب و قلم و تعليم و تربيت مطرح نيست.... قرآن! من شرمنده توام اگر از تو آواز مرگي ساخته ام که هر وقت در کوچه مان آوازت بلند ميشود همه از هم مي پرسند: چه کسي مرده است؟

2-سيمرغ

+ *دلم گرفته اي دوست.. هواي گريه با من.. چو تخته پاره بر موج.. رها رها رها من...*
جزتو
92/10/26

2-سيمرغ

+ *خدايا ميوه ي ممنوعه ي اين زمين خاکي روي کدام درخت در انتظار دندان هاي حريص من است؟ هوس کرده ام از زمين اخراجم کني!*

2-سيمرغ

+ *اي کاش هيچ وقت به اين دنيا نميومديم.. چقدر اينجا غريبيم.. دنيا خونه ي ما نيست.. ما گمشديم.. خدايا پيدامون کن.. *
2-سيمرغ
خدا بايد نگاه کنه.. تا ما خودمونو پيدا کنيم..
2-سيمرغ
نه نيست..ما هيچکي رو نداريم.. حتي خدا.. خدا هم فقط هواي دوستاي خودشو داره.. بيچاره ما آدما
+ * خدايا قرارمان اين نبود.. قرار بود همه ي دنيا در خدمت من باشد.. من شوم مال تو.. اما الآن من به دنبال همه ي دنيا.. و تو همچنان در انتظار من..*
+ *رسول خدا (ص) فرمود : اي جبرئيل ممکن است خودت را به شکل واقعي خودت نمايان سازي .. جبرئيل گفت:" يا رسول الله من در دنيا جا نمي گيرم".. آري بايد بروي بالا ، جسميت را رها کني ، برزخيت را رها کني ، ملکوتيت را رها کني ، تا برسي به مقام جبرئيل.. آن وقت خداي متعال کدام است..پس جاي خداي کجاست.. آري فقط دل مؤمن جاي خداست*
+ *شب قدر را فرستاد تا شايد قدرش را بدانيم.. افسوس خداوندگارا.. افسوس .. ما که در قدر خود مانده ايم قدر تو را چگونه دريابيم..*
+ *پسر به دختر : اگر يه روز بهت گفتم چادرت رو بردار چکار ميکني ؟ دختر : محاله گوش کنم پسر : اگر پافشاري کنم ، اگر خيلي خواهش کنم چي ؟ دختر : نه گوش نميکنم ، چادر برام مهمه پسر : اگر مجبورت کنم چي ؟ دختر : قبول ميکنم ولي زندگي رو برات سياه ميکنم چون سياهي چادرمو ازم گرفتي*
+ * راه رسيدن به نور استفاده از تاريکي شب است.. خطاب آمد : موسي در تاريکي شب مرا بخوان. من نزديک تو هستم.. هم به تو نزديکم ..هم جواب تو را مي دهم... حالا اين تاريکي شب که شما خلوت مي کنيد با خدا ، با شما چه مي کند؟ نور را در قلبت ثابت مي کند*
mp3 player شوکر
2-سيمرغ
رتبه 0
0 برگزیده
121 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2-سيمرغ عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top